Locatie Endegeest

Begeleid wonen voor (ex) gedetineerden en dagbesteding

Het is bekend dat veel ex-gedetineerden na hun vrijlating moeite hebben met het vinden van huisvesting. Reclassering kan niet altijd huisvesting regelen, waardoor het risico bestaat dat ex-gedetineerden dakloos raken.

Diverszorg trekt zich de problemen van deze mensen aan en haalt de expertise in huis om hier iets aan te doen. Daarom is er een samenwerking opgestart met de stichting ‘When the Eagle learns to fly’, die veel ervaring en expertise heeft met re-integratie van ex-gedetineerden in de samenleving. Er is een samenwerking gestart om samen een woonvoorziening op te zetten voor deze doelgroep. Daarbij richt ‘When the Eagle learns to fly’ zich op vrije tijd, dagbesteding en (vrijwilligers) werk.

Het probleem van huisvesting voor ex-gedetineerden komen we steeds vaker en urgenter tegen. De voorgestelde woonbegeleiding is het antwoord hierop. Zij zal ervoor zorgen dat de kans dat mensen terugvallen veel kleiner wordt en zal daarmee de veiligheid in de samenleving vergroten.

Deze woonvoorziening zal worden ontwikkeld in samenwerking met instanties die bekend zijn met de doelgroep en gediplomeerden, die ex-gedetineerden kunnen begeleiden, zodat zij zo succesvol mogelijk kunnen integreren in onze samenleving. Dit is des te belangrijker omdat de overheid ervoor gekozen heeft om steeds meer te bezuinigen op het gevangeniswezen. Nu al heeft dat negatieve effecten. Er zijn signalen dat er te weinig begeleiding beschikbaar is om nazorg goed te laten verlopen. Ook bij de reclassering ontstaat steeds meer werkdruk.

Diverszorg locatie Endegeest en stichting ‘When the Eagle learns to fly’ staan bekend om zorgverlening aan cliënten met complexe achtergronden. Wij bekijken elke casus individueel en gebruiken erkende methodieken om een passend traject te starten. Daarnaast werken wij samen met andere organisaties en instanties, zodat er een “Expertisebank” ontstaat waarop wij kunnen terugvallen voor adviezen etc.

Pand Spechtlaan 2

Onze locatie ligt in Oegstgeest, een plaats die valt onder de gemeente Leiden. Hier hebben wij op een ggz-terrein een pand gevonden waar 41 kamers beschikbaar zijn. Wij zullen er hiervan 31 gebruiken om cliënten op te vangen en de resterende ruimte zal gebruikt worden voor het faciliteren van hulp en vermaak aan de cliënten.

Missie

Onze missie is om een menswaardig bestaan te realiseren voor ex-gedetineerden die gemotiveerd zijn om dit doel te bereiken. Dat doen we door cultuur-sensitieve en passende zorg te leveren binnen een veilige woonomgeving. Dit houdt in dat wij een woonvoorziening gaan realiseren op het terrein van Endegeest waar deze mensen terecht kunnen in een warme en professionele omgeving.
Onze zorgprofessionals zijn getraind in het rekening houden met de verschillende culturele achtergronden van de cliënten.

Wij snappen dat mensen verschillend zijn en dus ook in hulpvragen verschillen. Wij zien het als onze maatschappelijke plicht ervoor te zorgen dat onze cliënten kunnen meedoen binnen onze samenleving. Daarnaast is het van het grootste belang om de veiligheid van onze cliënten te waarborgen en hun vertrouwen niet te schaden gedurende onze zorgverlening.

Door een goede zorgverlening aan onze cliënten hopen wij bij te dragen aan een veiligere samenleving.

Visie

Zelfredzaamheid staat centraal in onze aanpak. Wij geloven dat cliënten in staat zijn om zichzelf te ontwikkelen. Onze intentie is te achterhalen welke problematieken er spelen en welke methodieken wij daarvoor kunnen inzetten.

Hierdoor ontstaat een passend begeleidingsplan, waardoor het zelfredzaam vermogen van de cliënt toeneemt. Het is ons einddoel om de cliënt tools aan te bieden om uiteindelijk zelfstandig in onze samenleving te kunnen functioneren. Een dergelijk traject kan soms een aantal jaren duren, maar wij snappen dat er tijd nodig is om de verschillende, vaak complexe problematieken aan te pakken.

Doelstelling

Diverszorg locatie Endegeest en ‘When the Eagle learns to fly’ heeft een missie, visie en doelstellingen ontwikkeld. Hierbij is het van belang om op te merken dat die niet alleen gelden voor de cliënten die bij ons komen voor hulp, maar ook voor onze organisatie zelf. Zo weten we gezamenlijk waar we voor staan en wat wij willen bereiken.

Het doel van Diverszorg locatie Endegeest en When the eagle learns to fly:

Het begeleiden van ex- gedetineerden, die weer willen re-integreren in de samenleving. Er kan hierbij sprake zijn van psychosociale, psychiatrische problemen of een (licht) verstandelijke beperking. We ondersteunen in het gebied van wonen, werken, vrije tijd en sociale contacten. Met deze ondersteuning kan je bij ons weer re-integreren in de samenleving.

Werkwijze & Methodiek

Werkwijze

 • Huisvesting bieden aan ex-gedetineerden die begeleiding nodig hebben om mee te kunnen doen binnen onze samenleving.
 • Ex-gedetineerden te ondersteunen in het vinden van werk (betaald en/of onbetaald), een woning, een tijdelijke opvang en psychosociale hulpverlening. Ook hebben we het tot doel hen te helpen bij het verbeteren van de zelfredzaamheid.
 • Observeren, signaleren, ondersteunen en begeleiden in wonen, werken, vrije tijd, sociale contacten, psychisch en lichamelijk welzijn.
 • De groep en het individu de kans te geven om zich te ontwikkelen op het gebied van taalvaardigheden zodat zij grotere kansen kunnen krijgen binnen de samenleving.

Methodiek

Bij de missie, visie en doelstelling past voor ons de begeleidingsmethodiek situationeel begeleiden. Wij gebruiken deze methodiek in de aansturing van het team en in de begeleiding van ons cliënten.

Hierbij wordt er te allen tijde geanalyseerd wat de juiste benadering is voor het individu in verschillende situaties. We sluiten aan bij de veranderende situatie van de cliënt terwijl we het doel nog voor ogen hebben.

Doelgroep

In dit gedeelte volgt een korte opsomming van de specifieke doelgroep(en) waar wij ons op zullen richten.

 • Gedetineerden met een PPET (Penitentiair Programma met Elektronisch Toezicht).
 • Gedetineerden vanuit een BBA (Beperkt Beveiligde Afdeling).
 • Gedetineerden vanuit een ISD-maatregel (Inrichting Stelselmatige Daders). In de startfase van het project kiezen wij ervoor om een beperkt aantal cliënten aan te nemen.
 • Ex-gedetineerden met een licht verstandelijke beperking (LVB).
 • Ex-gedetineerden met een langdurige ggz-achtergrond.
 • Cliënten moeten 18 jaar of ouder zijn en moeten een BGG (Beschrijving Getoond Gedrag) kunnen overleggen vanuit de inrichting.
 • Het beginstadium begeleiden wij alleen mannen.
 • Ex-gedetineerden met een verslavingsachtergrond die gemotiveerd zijn om hun leven positief in te richten en een behandeling binnen de verslavingszorg hebben en/of hebben gehad.
 • Ex-gedetineerden met multi -problematieken.
 • Cliënten met een niet-justitiële achtergrond kunnen ook toegelaten worden binnen het project, in het geval zij een WLZ-indicatie hebben en passen binnen het project.
 • De ex-gedetineerden mogen geen zedendelicten hebben gepleegd of zich schuldig hebben gemaakt aan zeer zware delicten zoals moord. Ook mogen zij geen lid zijn van een criminele organisatie.

Om bovenstaande te kunnen waarborgen is er een toelatingscriteria, waarbij de haalbaarheid van de begeleiding wordt getoetst met een intakeformulier. Er wordt een selectie gesprek gevoerd, een persoonlijk intakegesprek en een plaatsingsgesprek.

Toelatingseisen
 • Minimaal 18 jaar oud.
 • Je hebt een hulp/zorgvraag op het gebied van wonen, werken, sociale contacten, vrije tijd tijdens of na detentie.
 • Mocht je een Wlz indicatie hebben en denk je vooralsnog de aangeboden structuur nodig te hebben, kunnen wij kijken wat we voor je kunnen betekenen.
 • Je hebt een geldig identiteitsbewijs.
 • Crimineel gedrag is in het verleden.
 • Psychiatrie, verslaving en agressie problematiek zijn op de achtergrond en niet op de voorgrond.
 • Je bent bereid en gemotiveerd om structuur aan te brengen in het dagelijks leven; het volgen van dagbesteding en/of (vrijwilligers) werk.
 • Je kunt je houden aan afspraken en regels binnen de woonvorm.
 • Je staat ervoor open om minimaal twee keer per jaar je doelen te evalueren en om deel te nemen aan overleggen die er zijn ter behoeve van het behalen van persoonlijke doelen.
 • Je staat ervoor open om aan jezelf te werken en zo nodig nieuwe vaardigheden aan te leren.

Kortom je staat open voor begeleiding, bij ons wonen is een vrijwillige keuze.

Aanmelding wonen WLZ (Wet langdurige zorg)

Wij nemen op dit moment alleen kandidaten aan die woonbegeleiding nodig hebben met een Wlz indicatie op basis van PGB (persoonsgebonden budget).

Aanmelden dagbesteding WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)

Heb jij interesse in klussen, koken, sociaal beheer taken? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden met When the eagle learns to fly.

Wordt vrijwilliger

Wil jij op vrijwillige basis helpen om te werken aan ons doelen? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Neem contact op met locatie Endegeest