Uw persoonsgegevens zijn goed beveiligd
Dit is de privacyverklaring van Diverszorg B.V. Deze verklaring ziet op de verzameling en verwerking
van persoonsgegevens van zowel onze medewerkers als onze cliënten.
De bescherming van privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met
persoonsgegevens om. Uiteraard handelt Diverszorg B.V. volgens de eisen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming en de toepasselijke wetten en richtlijnen vanuit de Europese
Unie en de landelijke overheid. Hieronder zijn uw belangrijkste rechten en plichten op het gebied van
privacy weergegeven en gaan wij in op de manier waarop wij omgaan met persoonsgegevens, welke
processen en protocollen wij hanteren en hoe wij de veiligheid gegevens waarborgen.
Om ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte blijft van de actuele stand van zaken rondom de
verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens herzien wij deze Privacyverklaring periodiek.
Stelt u zich er dus zeker van dat u altijd beschikt over de actuele versie van de Privacyverklaring
wanneer u een beroep doet op één van uw rechten zodat wij u zo efficiënt mogelijk van dienst
kunnen zijn.
Definities

Van wie verwerken we gegevens
Diverszorg B.V. verwerkt gegevens van partijen met wie wij een zakelijke relatie aan (willen) gaan of
aan zijn gegaan. Het gaat hierbij in ieder geval om:

Doelbinding
Diverszorg B.V. verzamelt en verwerkt gegevens ten behoeve van:

Bijzondere gegevens
Het is mogelijk dat Diverszorg B.V. in de uitvoering van een gesloten overeenkomst bijzondere
persoonsgegevens verzameld. Dit doen wij alleen wanneer dit noodzakelijk is, het gaat dan
bijvoorbeeld om:

Uw rechten
Informatie
Via deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw gegevens. In voorkomende
gevallen zullen wij u meer informatie moeten geven, wij doen dit dan op een naar ons inziens
passende wijze.
Inzien van gegevens
U mag op elk gewenst moment vragen om inzage van uw gegevens, wij zullen u dit in principe nooit
weigeren. Wel kan het zijn dat we u niet alle gegevens kunnen laten inzien omdat hiervoor eerst
toestemming nodig is van andere betrokken personen. In overleg met u zoeken wij hiervoor dan een
passende oplossing. Wanneer u een schriftelijk verzoek wilt doen om inzage te krijgen in uw
gegevens vragen wij u om dit verzoek te ondertekenen en een kopie bij te voegen van uw
identiteitsbewijs. Voor het inzien van gegevens, elektronisch of op papier zullen wij u geen kosten in
rekening brengen.
Wijzigen van gegevens
U kunt op elk moment het verzoek bij ons indienen om uw gegevens te wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld
zijn omdat u verhuisd bent of omdat contactgegevens veranderd zijn. U kunt alleen de feitelijke
gegevens laten aanpassen, het is niet mogelijk om bijvoorbeeld een rapportage na afloop aan te
laten passen. U kunt wel altijd vragen om uw commentaar aan dit soort rapportages te laten
toevoegen.
Beperken van gegevens
U kunt het verzoek indienen tot beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt in dat wij
minder gegevens zullen verwerken.
Dataportabiliteit
U heeft het recht ons te vragen om gegevens die u in het kader van een overeenkomst met ons of
met uw toestemming aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde en machinaal leesbare vorm te
verkrijgen of over te dragen naar een andere partij. Vraagt u om gegevens rechtstreeks over te
dragen naar een andere partij? Dat kan dat alleen als dat technisch mogelijk is.
Vernietigen van gegevens
U kunt ons verzoeken om na beëindiging van de dienstverlening uw gegevens of delen daarvan te
vernietigen. Wij zullen dit altijd doen, tenzij wij door de wet verplicht zijn om de gegevens voor een
bepaalde termijn te bewaren. Gegevens ten behoeve van financiële administratie moeten wij
bijvoorbeeld minimaal 7 jaar bewaren. Ook wanneer het duidelijk is dat andere personen een groot
belang hebben bij het behouden van de gegevens en dat belang zwaarder weegt dan uw belang bij
vernietiging van de gegevens mogen wij niet overgaan tot vernietiging. Hierover zullen wij altijd met
u in gesprek gaan om te kijken naar passende oplossingen.

Bezwaar
Bij verwerking van uw gegevens op basis van een gerechtvaardigd belang kunt u altijd bezwaar
maken tegen de verwerking. Wij zullen dan een nieuwe afweging moeten maken.
Direct marketing
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing waarvoor u geen expliciete
toestemming hebt gegeven. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het versturen van een nieuwsbrief, maar
ook aan het telefonisch benaderen. Zonder uw voorafgaande aanmelding zal Diverszorg B.V uw
gegevens niet gebruiken voor direct marketing.
Bezwaren
Mocht u van mening zijn dat wij ten onrechte gegevens hebben verzameld, u geen inzage hebben
gegeven of één van uw andere rechten hebben geschonden, kunt u hierover een klacht indienen bij
de onafhankelijke klachtencommissie genaamd De Geschillencommissie. Door naar de onderstaande
website te gaan, kan er een klacht worden ingediend door op de knop ‘klacht indienen’ aan te klikken.
De website is: www.degeschillencommissiezorg.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/
Hoe houden we ons privacy beleid bij?
Dit privacybeleid is van toepassing vanaf 1 augustus 2023 en heeft de laatste versie van 25 juni 2019
vervangen. We herzien dit privacybeleid van tijd tot tijd.